Прочете също така


Предизвикателства пред достъпа до ранно учене


07.12.2023
Автори: Огняна Христова   Тръст за социална алтернатива  

Обобщение

Събиране и анализ на данни относно съществуващи бариери пред достъпа до детска градина 13 януари 2023 - 31 октомври 2023

Каква част от децата между 2 и 7 години в България живеят на значително разстояние от най-близката държавна или общинска детска градина, което затруднява или възпрепятства редовното посещение? В кои общини в страната, този проблем е най-значим? Има ли в близост други обществени институции, развиващи образователна и културна дейност, които биха могли да бъдат използвани като ресурс за подкрепа на ранното учене при децата в такива райони, особено тези на възраст под задължителната 4-годишна възраст за постъпване в предучилищно образование?

На тези и други въпроси отговорихме в рамките на проект Анализ на съществуващи бариери пред достъпа до детска градина, осъществен по задание от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

Какво прави ТСА?


Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е неправителствена организация, която работи за намаляване на бедността и икономическите и социални неравенства в България. Основният й фокус са дейности в подкрепа на ромската общност, насочени към пилотиране на иновативни решения и застъпничество за базирани на доказателства политики. ТСА развива програми в сферата на ранното детско развитие, образованието, заетостта и предприемачеството, жилищните политики и изграждането на капацитет в гражданския сектор.

С какъв въпрос се обърнаха към нас?


В сферата на ранното учене и грижа ТСА е водена от разбирането на ранното детство като ключов период за бъдещите образователни и житейски постижения на децата. Семействата, живеещи в бедност, в частност тези от непривилегировани общности обикновено срещат най-големи трудности в това да се възползват от наличните услуги за ранно учене и грижа, а същевременно множество изследвания показват, че тъкмо тези деца имат най-голяма нужда да посещават детска градина в целодневна форма от по-ранна възраст. Проучванията на ТСА обаче показват, че има населени места в страната, в които няма детска градина или филиал на такава, но в тях живеят деца на възраст за посещаване на детска градина. В някои случаи за децата е осигурен транспорт до най-близката сграда на детска градина, но това обичайно се отнася само за децата в задължителна предучилищна възраст и не обхваща децата под 4-годишна възраст, които остават лишени от възможности за ранно учене и развитие в своето населено място. Заслужава внимание и въпросът дали наличният транспорт е пригоден за толкова малки деца, както и дали транспортирането до съседни населени места е подход, който семействата биха приветствали.

Предвид гореизброените съображения, Фондацията иска да установи има ли предизвикателства пред достъпа до публични услуги за ранно учене и грижа. По-конкретно ТСА цели да знае в кои общини и населени места в страната е най-голям процентът на децата, които живеят на значително разстояние от най-близката държавна или общинска образователна институция, предоставяща предучилищно образование (за краткост тук ще използваме само „детска градина“), доколкото отстоянието на най-близката сграда на детската градина до дома може сериозно да затрудни или дори да възпрепятства редовното посещение на децата, особено за семейства, живеещи в бедност или от непривилегировани общности. Така ТСА ще може да идентифицира мащаба на проблема. Също така ще може да набележи и конкретните места, където алтернативни подходи към ранното учене биха могли да са от най-голяма полза и да компенсират съществуващите предизвикателства пред достъпа. Като цяло това би спомогнало за по-добро насочване на усилията за намиране на подходящи локални и национални решения.

Тъй като фокусът на ТСА са предизвикателствата пред ромските общности, от ТСА искаха също да разберат, сред населените места с ограничен достъп до ранно детско образование, дали има такива с висока концентрация на население от малцинствени групи. В хода на проекта обаче, след проучване на източниците и предишни изследвания, установихме, че данни по етнос не могат да бъдат предоставени от Националния статистически институт (НСИ) на никакво ниво на агрегация, защото са класифицирани като чувствителни данни. Затова информация за концентрацията на население от малцинствени групи не е част от данните, които събрахме за проекта.

Как им помогнахме?


За да отговори въпросите на ТСА, Данни за Добро работи по три задачи: дефиниране на измерители, събиране и обработка на данни и представяне на резултатите.

Измерители


За измерител на достъпа до публични услуги за учене и грижа в ранна детска възраст се спряхме на броя записани деца в държавна или общинска детска градина спрямо общия брой деца във възраст за детска градина. Разликата между двете дава броя деца, които остават извън образователни институции. По-полезен измерител би бил броят на деца, редовно посещаващи детска градина, спрямо общия брой деца, защото той ще даде по-добра представа за броя деца извън тези, които реално получават грижа и образователни услуги в детски градини. Не беше възможно обаче да получим данни за посещаемостта на детските градини, затова основен измерител остава броят записани деца. Като допълнителен измерител изчисляваме и капацитета на детските градини спрямо общия брой деца в населено място.

Данни


Детски градини

Данните за детските градини и броя записани в тях деца събрахме от Министерство на Образованието със запитвания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)1. За всяка държавна или общинска детска градина или училище, предоставящо предучилищно образование, в страната получихме информация за адреса й, броя записани деца в 1ва, 2ра, 3те и 4та възрастова група за учебната 2022/2023 и капацитета на сградата в брой деца.

Брой деца по населено място

За броя деца на възраст за детска градина използвахме данни от Инфостат за населението по населено място и възраст от последното преброяване през 2021г. Възрастта за детска градина приехме да бъде от 2 до 7 години. Данните от Инфостат обаче са налични по възрастови групи, като тук населението, които ни интересува, попада в групите от 0 до 4 години и от 5 до 9 години. Затова се наложи да направим изчисление с приближение за броя деца на възраст 2-7 години. Тъй като не разполагаме с информация за броя деца по единични възрасти, дори на национално ниво, направихме допускането, че броят деца е еднакъв във всяка единична възраст (0, 1, 2 и т.н.). Така събрахме броя деца в групите 0-4 и 5-9 години и полученото число умножихме по коефицинет (0.6), равен на дела на единични възрасти в групата 2-7 години от броя единични възрасти в групата 0-9 години.

Читалища

За да отговорим на въпроса има ли в близост до семействата други обществени институции, развиващи образователна и културна дейност, които биха могли да бъдат използвани като ресурс за подкрепа на ранното учене при децата в райони със затруднен достъп до услуги за ранно учене и грижа, особено тези на възраст под задължителната 4-годишна възраст за постъпване в предучилищно образование, проучихме наличната читалищна мрежа. Информацията за адреса и статуса (действащо, закрито или неработещо) на всяко читалищата в страната събрахме от сайта chitalishta.com на 30.03.2023.

Географски данни за населено място

Събраните данни обогатихме с допълнителна информация от Wikidata за населените места за по-лесно обединяване и агрегиране на данните. Информацията включва единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), вид на населеното място (село или град), община и област.

Резултати


След като събрахме, съединихме и почистихме данните2, създадохме този дашборд, с който може да се идентифицират населените места с най-голям брой или с най-голямо отношение на деца извън детски градини към общия брой деца (‘незаписани деца’) и също тези от тях, в които има действащи читалища.

Какво научихме от данните?


 • В страната има общо 2,826 държавни или общински детски градини и училища, предоставящи предучилищно образование. В тях са записани общо 214,571 деца. Това прави средно по 76 записани деца на детска градина.

 • Общият брой деца във възрастовата група 2-7 години в страната е 353,147. Съпоставено с броя записани, това означава, че 60% от тези деца са записани в детска градина.

 • Графиката по-долу показва отношението на записани деца към всички деца на възраст 2-7 години спрямо броя деца по населено място, като сме разграничили между градове и села.3 Вижда се, че градовете са относително много по-близо разпределени около средната линия на отношението записани спрямо населението на 2-7г (0.6). Това е донякъде обяснимо, защото те са с по-голям брой деца, което им дава по-голяма тежест при смятането на средната стойност. Интересно е обаче, че почти няма градове с отношение на записани към население по-ниско от 0.3-0.4. Има немалко такива села обаче, включително няколко сравнително големи с около 400 деца на възраст 2-7 години като с. Градец (Сливен), с. Топалчане (Сливен) и с. Розино (Пловдив).

 • Вижда се също, че сред местата с отношение записани към население над 2, тоест над два пъти повече записани деца от всички деца на възраст 2-7 години, преобладават селата. Една потенциална причина за това може да е, ако деца от съседни населени места са записани да посещават детските градини там.

 • Населените места с над 5 деца на възраст 2-7 години са 2,589. От тях 1,510 имат поне една детска градина.

 • Останалите 1,079 населени места с над 5 деца на възраст 2-7 години без детски градини са всички села4. Във всички тези населени места взети заедно живеят общо 16,751 деца на възраст 2-7 години, което прави средно по 16 деца в населено място. Медианата е 11 деца. В 827 (77%) от тези населени места има действащо читалище.

 • Общо в страната има 3,712 читалища в 3,109 населени места. Повечето от тези читалища, а именно 3,686, са активни.

Екипът на Данни за Добро, който работи по проекта, включва: Биляна Венчева, Ивайло Илиев, Катина Панчева, Магдалена Петрова, Никола Тулечки, Огняна Христова и Румяна Цонева. Работата по проекта осъществихме в периода март - октомври 2023.

Въз основа на тези и допълнителни анализи ТСА предвиждат да продължат търсенето и пилотирането на ефективни решения на локално и национално ниво, които да гарантират достъп на всички деца до услуги за ранно учене и грижа. За допълнителни анализи на резултатите от реализираното проучване, както и за възможните насоки за бъдеща работа от страна на ТСА за преодоляване на предизвикателствата пред достъпа до услуги за образование и грижа в ранна възраст, можете да се информирате, като следите интернет страницата на Фондацията - https://socialachievement.org/bg/


 1. Как използвахме ЗДОИ през 2022 и 2023? ↩︎

 2. Почистването на данните включваше: уеднаквяване на наименованията на области и общини (напр. София-град, София-област и общини Столична), разграничаване на населените места с еднакви наименования, но с различни ЕКАТТЕ (напр. Бов, Елин Пелин, Каспичан и т.н.) и почистване на дублиращи се данни за капацитета на сградите на детските градини. ↩︎

 3. Населени места с по-малко от 5 деца и 2,000 и повече са изключени. Първите са изключени, защото числата за общия брой деца са естимирани и е възможно при малките бройки реално да няма деца в тази група. Второто изключва двайсетте най-големи градове в страната, тъй като те водят до изкривяване на графиката, което пречи да се види разпределението сред по-малките населени места. По същата причина не са показани и населените места с записани към насаление повече от 2.5. ↩︎

 4. Едно изключение - Китен ↩︎