Прочете също така


Втора матура по СТЕМ предмети - Анализ на данни от матури за периода 2019-2022 г.


12.08.2023
Автори: Изабела Таскова   Огняна Христова  

Обобщение

Анализ на представянето на матурите по СТЕМ предмети по области в България за периода 2019-2022 г.

Средношколците вече полагат по средно две матури, като отливът от СТЕМ може да е притеснителен


От 1990-те насам науката, технологиите, инженерството и математиката (англ. STEM (science, technology, engineering and mathematics)1,“СТЕМ”) се наложиха като основна тема в образованието. Обществата с успешно образование по СТЕМ често бързо увеличават благосъстоянието си, а с това и разцвета си в всички други сфери - от намалена корупция до увеличени инвестиции в здраве и култура. За съжаление, общите тенденции в България са познати - по-малко деца и по-ниски оценки. По-интересно е какво следва - обещания за подобрение се крият в учителските заплати, които вече са над средните за страната, но и в конкретни училища, които се справят въпреки трудностите. Автори на статията са “Данни за добро” и “Образование без раници”.

6 хиляди ученици по-малко значи по-малък потенциал за страната


Матурата (ДЗИ2) по български език и литература (БЕЛ3) е задължителна и затова подсказва общия брой завършващи средно образование в България. В последните години те намаляват - от явилите се 49 156 през 2019 г. до само 43 053 през 2022, това е спад от 12%. Макар спадът да е във всички области, той е по-голям в Ямбол (-32%) и Ловеч (-29%) и по-малък в областите с най-големите български градове.

Повече ученици вземат втора матура


Броят на явилите се на втора матура скача с цели 23%: от 33 798 през 2021 до 41 672 през 2022. С други думи, общо взетите втори матури вече са почти колкото “първите” по БЕЛ. Големи увеличения се наблюдават в областите София - град (+1339 явили се или +18%) и Ямбол (+50% или +200 явили се). Възможни причини за увеличенията са промени за учениците от професионалните и езиковите гимназии. От 2022 година дванадесетокласниците с професионално образование полагат задължителен изпит за професионална квалификация, който обединява двата предишни изпита по теория и по практика на професията и специалността. Също от 2022, завършващите езикови гимназии се явяват на втора матура по един от профилиращите предмети от втория гимназиален етап.4

10% от учениците с матура по СТЕМ, от 25% през 2019


Броят положили матура по СТЕМ е индикатор както за интереса на младежите към областите наука, технологии, инженерство и математика, така и за бъдещите студенти и професионалисти в тези сфери.

Също както общия брой на зрелостниците в страната, учениците с матура по СТЕМ предмети намаляват във всички области от 2019 до  2022. Но ако спадът по БЕЛ е 12%, то спадът по СТЕМ е две трети - от 12 601 през 2019 до 4228 през 2022. Забележете, че спадът е най-вече между 2021 и 2022 г. През 2019 общо положилите матура по СТЕМ в страната са 25% от всички дванадесетокласници, явили се на матура по БЕЛ. За 2022 делът им е 10%.

София - град (намаление с 1137 ученици), Пловдив (-767), Бургас (-691) и Шумен (-471) бележат най-голям отлив в броя ученици, явили се на матура по СТЕМ предмети между 2019 и 2022. Перник, Сливен, Пазарджик и Монтана са областите, в които положилите матура по СТЕМ през 2022 са с над 80% по-малко спрямо 2019.

Този спад вероятно се дължи на промяната във втората матура за учениците от професионалните училища. Вместо избор между втора матура по общообразователен предмет или изпит по теория на професията, от 2022 те задължително полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който обединява теория и практика на професията и специалността. И все пак, интересът към матурите по СТЕМ предмети намалява и сред завършващите училища, различни от професионални (общообразователни, специални, спортни, по изкуствата).

Учениците от професионалните училища5 не полагат втора матура по СТЕМ, а вместо това по специалност на училището


Броят ученици от професионалните училища, които избират матура по някои от СТЕМ предметите, намалява през периода 2019-2021. Всъщност през 2022 няма ученици от професионални гимназии, които се явяват на матура по СТЕМ предмети, а тези училища включват към 30 и 40% от гимназистите в страната. Възможно е учениците да вземат трета матура по тези предмети - които са извън разглежданите данни. От една страна, това означава, че учениците от професионални паралелки могат да се фокусират изцяло върху теорията и практиката на своята професия и да специализират по-тясно в изучаваната сфера. От друга страна обаче, това може да е пропусната възможност или потенциал в сферите, различни от избраната професия от учениците, включително и СТЕМ.

По-малко ученици от училища, различни от професионални, полагат матура по СТЕМ


Общият брой ученици с матура по СТЕМ в училищата, различни от професионални, също спада между 2019 и 2022. И тук намалението от 2021 до 2022 г. е значително по-голямо, отколкото за предходните години.

Възможно е този спад да се дължи и на промяната във втората матура за езиковите гимназии - от 2022 учениците там полагат втора матура по един от профилиращите предмети.6

Отлив от над 60% в броя зрелостници с матура по СТЕМ предмети между 2019 и 2022 се наблюдава в Сливен, Враца, Софийска област,  Пазарджик и Кюстендил. Интересно е да проследим какво прави матурите по СТЕМ предмети по-малко привлекателни - промяната в изпитния формат, нужда от по-солидна подготовка, недостатъчна подготовка в училище, балообразуването при приема на кандидат-студенти или други фактори.


Оценките по СТЕМ в училищата, различни от професионални, се понижават


Бележки: Графиката представя средна оценка на ниво област от втора матура по СТЕМ предмет. При осредняването, стойностите на ниво училище са претеглени по броя ученици, явили се на втора матура по СТЕМ предмет.

Освен намаляващия интерес, спадат и оценките от матура по СТЕМ предмети във всички области на страната. Докато за 2019-2021 средните оценки варират от 4.02 до 5.05 със средна оценка за страната за трите години от 4.48, то през 2022 в повечето области те са под 4 (от средно 2.95 в област Сливен до 4.53 в София - град) със средна за страната от 3.74. Сравнително запазване на средните оценки има в малко области, например София - град и Варна. Средното намаление между 2021 и 2022 по области е 67 стотни (0.67), а в Шумен, Добрич и Софийска област то е цяла една единица от шестобалната скала.

Общо броят на взелите матури в страната намалява. Интересът към СТЕМ изглежда също се понижава. Сред причините са както по-малкия брой завършващи, така и промяната в изпитния формат на матурите за дванадесетокласниците от професионалните и езиковите гимназии. Освен това, средният успех от втората матура по СТЕМ предмети също бележи спад през целия период и е най-нисък през 2022.

Остават и много въпроси за обществото ни: Кои други фактори, които не се съдържат в данните, допринасят за намаляващия интерес и успех по СТЕМ предметите? Може ли тази тенденция да се промени и как? Какви стъпки трябва да се предприемат? Отговорите ще са в основата на някои от посоките за развитие и промени в образователната система в България.

За “Данни за добро”


“Данни за добро” подкрепя представителите на гражданския сектор, които работят за разрешаването на значими задачи в обществена полза, като предоставят знания и услуги свързани с обработка и анализ на данни.

За “Образование без раници”


“Образование без раници” работи българските деца да имат най-добрите в света безплатни образователни ресурси и в подкрепа на всички, ангажирани в образованието и в постигането на високи образователни успехи - учащите, учителите, семейството и всички други.


  1. В този анализ използваме дефиниция на СТЕМ предметите, която включва предмеите биология, математика, физика и химия. ↩︎

  2. ДЗИ = Държавен зрелостен изпит, често наричан матура ↩︎

  3. БЕЛ = Български език и литература - съдържа въпроси по правилно ползване на езика и писане на анализ на творба ↩︎

  4. https://www.segabg.com/category-education/maturata-po-profesiya-stava-zadulzhitelna-dogodina ↩︎

  5. В рамките на анализа професионални са всички училища, чието име съдържа думата “Професионален/на” ↩︎

  6. https://www.segabg.com/category-education/dnes-e-izpitut-po-profesiya-za-blizo-13-000-zrelostnici ↩︎