Прочете също така


Анализ на съществуващи бариери пред достъпа до детска градина - проект в сътрудничество с ТСА


18.03.2023

Обобщение

Събиране и анализ на данни относно съществуващи бариери пред достъпа до детска градина 13 януари 2023 - 31 август 2023

Достъпът до качествени услуги за ранно детско образование и грижа е от ключово значение за развитието на всяко дете и последващия му успех в училище. Макар през 2020 година да бяха предприети важни мерки за преодоляване на финансовите бариери пред достъпа до детски градини, все още съществуват редица бариери, които възпрепятстват достъпа на много деца на възраст до 7 години до услуги за ранно учене и грижа, особено на децата до 4 години, които не са обхванати в задължителна предучилищна подготовка. Тези бариери са свързани с липса на услуга, отдалеченост на услугата от дома, липса на осигурен транспорт или непригодността му за малки деца. Във връзка с мисията и целите на Фондация “Тръст за социална алтернатива” (ТСА) за подкрепа на основани на доказателства публични политики и мерки и за преодоляване на образователните неравенства и бедността, екипът на ТСА има нужда от надеждни данни за мащаба на проблема, които да позволят очертаване и пилотно прилагане на възможни решения, а също така и работа с институциите и заинтересованите страни и застъпничество за намиране на подходящи национални и общински мерки и решения.

Сдружение “Данни за добро” е партньор на ТСА в тази инициатива. Сдружението работи по задачата за локализирането на населени места, в които децата нямат адекватен достъп до услуги за ранно образование. Проектът има няколко фази, обхващащи изготвянето на изследователските въпроси, изготвянето на стратегия за събиране на необходимите данни, комуникация със съответните институции, обработване, изчистване, свързване и анализиране на получените масиви от данни.

Целта е да обработим данните по начин, който ще позволи да се даде отговор на поставените изследователски въпроси. ТСА ще може да използва резултатите при взимането на решения и изготвянето на стратегии за по-нататъшни действия, които да спомогнат за осигуряването равен достъп до ранно детско образование на всички деца в страната с фокус върху деца от непривилегировани общности.

Събраните и обработени данни ще бъдат достъпни след приключването на проекта.

Проектът се финансира от Тръст за социална алтернатива.

/img/partner-logos/resized-logo-tsa-bg.png

Повече информация за дейността на Тръст за социална алтернатива в сферата на ранното детско развитие може да намерите тук.