Прочете също така


Заедно в Час / Предсказване на бъдещи свободни учителски позиции чрез статистическо семплиране


14.03.2021
Автор: Магдалена Петрова  

Обобщение

Фондация „Заедно в час“ работи за подобряването на образованието в България като открива, обучава и развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система в страната. Ние им помогнахме да предскажат бъдещи свободни позиции за учители, използвайки статистическо семплиране.

За „Заедно в час“


Фондация „Заедно в час“ работи за подобряването на образованието в България като открива, обучава и развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система в страната.

Предистория на проекта


Въпреки, че е една от неправителствените организации с най-добър поглед върху образованието в България, екипът на “Заедно в час” търсеше отговор на въпроса колко свободни позиции за учители ще има във всяка област на страната през следващите учебни години и да идентифицира специфичните фактори, които влияят на търсенето на учители.

„Заедно в час” се нуждаеха от тази информация за да планират набирането на кандидати за учители по Програмата “Нов път в преподаването” по такъв начин, че да успеят да подготвят специалисти по учебни предмети за областите и населените места, в които те ще бъдат нужни.

Какво направихме


Кой работи по проекта и колко време отне?


Ние, от „Данни за добро” събрахме екип от петима доброволци - Андрей, Иван, Магдалена, Никола и Румяна, всеки от които утвърдени специалисти в работата с данни и създаването на архитектури на данни. В рамките на 4 седмици проучихме данните, анализирахме проблема и разработихме прогноза на броя на свободни работни места за учители през учебните години 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 по област и предмет.

Екипът ни идентифицира два подхода за решаване на проблема. От една страна оценихме недостига на учители, а от друга - изчислихме броя учители, които ще влязат в пенсионна възраст.

Какви бяха предизвикателствата?


В процеса на работа се сблъскахме с няколко проблема. Въпреки, че “Заедно в час” разполагаха с изчерпателни данни, те бяха разпръснати на части. Например, един набор от данни представяше броя на учители по предмет, друг броя на учители по възраст, но никой от тях не съдържаше броя на учители по предмет и възраст, от което се нуждаехме за да анализираме въпроса за учители, достигащи пенсионна възраст. Отделна трудност беше представянето на възрастта на учителите като диапазон - разполагахме с броя на учители на възраст в диапазона 57-62 години, но се нуждаехме от точна възраст и при това по пол за да съобразим това с условията за пенсионна възраст за учители (58 г. и 8 месеца за жени, 61 г. и 4 месеца за мъже).

Как разрешихме проблема?


От самото начало “Данни за добро” съгласува идеите си за решаването на проблема с екипа на “Заедно в час” и обсъдихме подхода за анализ, който сме избрали, за да постигнем целите на “Заедно в час”.

Използвахме инструменти като Graph DB, Python и Jupyter за работата си, която включваше:

  • Създаване на граф от знания с образователни данни, който да служи като обща база данни позволяваща семантично моделиране и хармонизиран единен модел на данните.
  • Анализирахме факторите определящи търсенето на учители, а именно брой ученици, раждаемост и нетен коефициент на постъпване в образователната система
  • Изследвахме фактори, определящи предлагането като брой учители и съотношение между учители и ученици.
  • Направихме анализ на текущия недостиг на учители по предмет като разгледахме незапълнените щатни бройки в училищата.
  • Прогнозирахме броя учители, които ще навлязат в пенсионна възраст като моделирахме броя учители по област, предмет, възраст и пол чрез семплиране на база на допускания за съответните разпределения.
  • Избраният подход ни позволи да преодолеем споменатия по-горе проблем.
  • Изчислихме статистическата грешка в анализа ни, за да демонстрираме на “Заедно в час” надеждността на прогнозата, която изготвихме.
  • Изготвихме документация, подробно описваща процеса на анализ, с което осигурихме използването на кода в бъдеще.


Age composition of teachers in Sofia region Teach for Bulgaria & Data for Good casestudy

Какъв е резултата?


Експертите от “Данни за добро” предоставиха безвъзмездно своя опит и знания на “Заедно в час”, които получиха надеждна прогноза за броя на свободни позиции за учители във всяка област на страната през следващите учебни години. Това им позволи да вземат решения за набирането на кандидати за преподаватели и да планират своята дейност в кратко и средносрочен план, като оптимизират своите разходи и повишат въздействието от своята дейност.

За „Данни за добро” това беше ценен опит.