Околна среда


Опазването на водните басейни, гористите и планински местности е от изключителна важност за поддържането на биоразнообразието и дългосрочното съжителство между човека и природата. За това ние подпомагаме организациите, работещи в посока защита на околната среда и изследване на рисковите фактори от глобален и локален характер.