08 April 2021

Какво е Данни за добро

Какво е „Данни за добро“

“Данни за добро” е сдружение с нестопанска цел определено за осъществяване на общественополезна дейност. Ние създаваме общност от специалисти и съмишленици с опит в работата с данни, които да развиват значими за обществото проекти, както и да подпомагат активно организациите от неправителствения сектор да се справят с предизвикателствата чрез извличането на знание от данните.

Защо създадохме “Данни за добро”

Ние вярваме, че качествените данни играят ключова роля за доброто управление и устойчивост на дадена организация. Знаем също колко трудно е да се поддържат, достъпват и обработват качестени данни и колко далеч това може да бъде от основния предмет на дейност на някои организации. Това е причината да създадем сдружението, за да можем активно да подпомагаме представителите на гражданския сектор, които работят за разрешаването на значими общественополезни проблеми и които не разполагат с необходимия ресурс или умения в тази област.

За достъпа и споделянето на данни

Ние знаем, че споделянето на данни между публични институции и представители на гражданския сектор е от първа необходимост за изграждането на едно съвременно демократично общество. Затова “Данни за добро” ще цели насърчаване и подкрепа на поведение, съставляващо “алтруизъм по отношение на данните”. По този начин постепенно ще градим среда, в която обменът и преизползването на данни се насърчават и стават все по-лесни и безпроблемни.

За данните и образованието

Убедени сме, че функционалната грамотност зависи все повече от възможността за осмисляне на все по-сложни набори от данни. Затова “Данни за добро” ще предоставя ресурси и компетенции на образователни инициативи, свързани с подобряване на капацитета за боравене с данни.

За качеството и преизползваемостта на данните

Можем да гарантираме, че спазването на установени норми и стандарти е ключово при споделянето на данни. То осигурява тяхната повторна използваемост, съвместимост с други масиви и като цяло запазването на стойността им във времето. Затова една от допълнителнителните цели на “Данни за добро” е да участва в публичния дебат, свързан с проблемите на изготвянето, публикуването, споделянето и поддържането на масиви свързани отворени данни.